23.3.2022.

Kako se gospodarstvo priprema za uvođenje eura?

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj očekuje se od 1.1.2023. godine te su već krajem prošle i početkom ove godine pokrenuti svi procesi prilagodbe u svim djelatnostima i mikro razinama poslovnih subjekata u RH. Kako bi članovima sve te procese olakšali te dodatno pojasnili određene nejasnoće, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca 16.03.2022. se održao webinar „Priprema gospodarstva za uvođenje eura“.

Predstavnice Ministarstva financija, predstavile su ključne odredbe Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Predviđeno je da, nakon što Vijeće Europske unije donese odluku o usvajanju eura u kojoj će utvrditi da RH ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute i donese Uredbu kojom će se utvrditi fiksni tečaj konverzije, Vlada RH donijet će odluku kojom će objaviti sve najvažnije datume bitne za proceduru uvođenja eura (datum uvođenja eura, fiksni tečaj konverzije, razdoblje dvojnog optjecaja i razdoblje dvojnog iskazivanja).

Odluka Vlade RH kojom se objavljuju najvažniji datumi za proceduru uvođenja eura, aktivira cijeli proces uvođenja eura. Istaknuta su najvažnija načela Zakona, koja se provlače kroz sve njegove odredbe. Načela zaštite potrošača i neopravdanog podizanja cijena su važni elementi  kako bi se pri uvođenju eura spriječilo povećanje cijena roba i usluga bez opravdanog razloga. Slijede načela neprekidnosti pravnih instrumenata, učinkovitosti i ekonomičnosti te transparentnosti i informiranosti. Osim načela, predstavljena su i ostala poglavlja Zakona: pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti, opskrba i zamjena gotovog novca, razdoblje dvojnog optjecaja i pravila postupanja tijekom tog razdoblja. Dvojno iskazivanje se odnosi isključivo na potrošače, uz dodatak koji se odnosi na tijela javne vlasti koja će dvojno iskazivati u svojim aktima te poslodavce koji će dvojno iskazivati ukupan iznos plaće i drugih naknada iz radnog odnosa. Posebno je naglašeno kako u razdoblju dvojnog optjecaja koje traje četrnaest dana od datuma uvođenja eura, primatelj plaćanja je dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, osim ako to nije u objektivnoj mogućnosti napraviti.

Smjernice za prilagodbu gospodarstva

Predstavnica Ministarstva gospodarstva, dala je pregled Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Načelo zaštite potrošača od neopravdanog podizanja cijena je ugrađeno i u Smjernice, a bit će ugrađeno i u Etički kodeks kao dokument deklaratorne prirode. Na taj način će se poticati poslovne subjekte na pouzdano i transparentno poslovanje prilikom uvođenja eura. Smjernice predstavljaju detaljnije informacije za gospodarstvenike i podložne su promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura. Govorila je o dvojnom iskazivanju te propisanim pravilima postupanja, napominjući kako je prema potrošaču potrebno pri ispostavljanju računa dvojno iskazati ukupan iznos na računu. Institucije financijskog sektora će biti dužne dvojno iskazati bitne informacije koje su taksativno navedene u Zakonu, a koje su najvažnije potrošaču kako ga se bi zbunilo i time dovelo u nepovoljniji položaj. Predstavila je i iznimke od pravila dvojnog iskazivanja koje su predviđene za situacije gdje dvojno iskazivanje nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima. Smjernice sadržavaju i ostale osnovne prilagodbe koje očekuju gospodarstvenike te su pojašnjene i računovodstvene i financijske prilagodbe, prilagodbe informacijskog sustava, osiguravanje nesmetane zamjene valuta pri gotovinskom plaćanju, informiranje i osposobljavanje radnika uz poseban naglasak na dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Poslovni subjekti sami odlučuju kako će prikazati cijene, ali iste moraju biti iskazane i u kunama i eurima, po Zakonu o uvođenju eura. Isto tako po Zakonu o potrošačima koji stupa na snagu 8.05.2022. ističu se dvije cijene, a četiri cijene samo ako se govori o posebnim oblicima prodaje, uz iznimke predviđene Pravilnikom o maloprodajnim cijenama za proizvode na akciji, sezonskim sniženjima, za jedinicu mjere i sl.

Prijave poreza za 2022. godinu

Predstavnice Porezne uprave su govorile o poreznim pitanjima i potrebnom usklađivanju za poslovne subjekte. Prijave poreza za 2022. godinu i ranije dostavljaju se u kunama, a za 2023. godinu i nadalje u eurima, s tim da se ispravak porezne prijave/obrasca podnosi u valuti u kojoj je dostavljen izvorno. Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za 2022. godinu koje se podnose u 2022. godini podnosit će se u kunama, osim ako porezno razdoblje završava nakon datuma uvođenja eura, kad se prijava poreza dostavlja u eurima. Govorilo se pravilima za JOPPD obrazac te njegovim korekcijama i nadopunama te izdavanju potvrda i uvjerenja od strane tijela javne vlasti i dvojnom iskazivanju na aktima poreznih tijela.

Predstavnici Hrvatske narodne banke pojasnili su proces opskrbe gotovim novcem za poslovne subjekte. Govorili su o razdoblju predopskrbe banaka, te razdoblju posredne predopskrbe poslovnih subjekata od strane banaka, koja se preporuča mjesec dana prije uvođenja eura. Predviđeni su i prigodni paketići u različitim iznosima posebno za poslovne subjekte, a posebno za građane. Poslovni subjekti su pozvani da obavijeste banke o potrebnim iznosima, kako bi se iste mogle pravovremeno pripremiti te udovoljiti potrebama poslovnih subjekata. Prisutni su obaviješteni o planiranim edukacijama koje provodi HNB vezano za sigurnosna obilježja eura koja je prvenstveno namijenjena financijskom sektoru, međutim, bit će dostupna i zaposlenicima sektora trgovine, kako bi trgovci, obzirom da svakodnevno rukuju novcem, brzo uočili sumnjive primjerke i time osigurali integritet novčanica i kovanog novca.

Po završetku prezentacija, predavači su odgovarali na brojna pitanja vezano za dvojno iskazivanje kod poslovnih subjekata, dvojno isticanje cijene, pravilima postupanja tijekom razdoblja dvojnog opticaja, prilagodbu informacijskog sustava, načinu evidentiranja kase, zbrinjavanju kuna u periodu dvojnog opticaja, preračunavanju, blagajničkom maksimumu i sl.. uz napomenu kako će se izmijeniti pravila o blagajničkom maksimumu. Prisutni su pozvani da svoje sugestije, koje nisu ugrađene u Zakon i Smjernice dostave kako bi se iste razmotrile te pronašlo odgovarajuće rješenje za poslovne subjekte u ovom procesu.