18.2.2021.

MUP omogućio anonimne prijave o nezakonitom obavljanju poslova privatne zaštite

Sve pravne ili fizičke osobe koje imaju saznanja o nezakonitom obavljanju poslova privatne zaštite ili obavljanju djelatnosti privatne zaštite od strane pravnih osoba i obrta koji nemaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje navedenih poslova, prijavu o navedenom mogu poslati na nadležno postupanje Inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove, elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr

Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije

Sukladno članku 89. Zakona o privatnoj zaštiti, inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnoj zaštiti i propisa donesenih na temelju tog Zakona provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno ovlaštene službene osobe Ministarstva (inspektori Službi za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije u sklopu Područnih ureda civilne zaštite te nadzornici Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu).

Člancima 94. do 97. Zakona o privatnoj zaštiti propisane su prekršajne sankcije za pravne i fizičke osobe koje poslove odnosno djelatnost privatne zaštite ne obavljaju u skladu s odredbama Zakona.

https://mup.gov.hr/privatna-zastita-i-detektivski-poslovi/683