Predložene promjene u zakonu o proizvodnji i prometu oružja

Datum objave: 10.1.2020., 13:17
Ministarstvo unutarnjih poslova je 8. siječnja 2020. otvorilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, a ovaj prijedlog komentirao je i Kristian Družeta, stručni suradnik časopisa Zaštita, čiji komentar prenosimo u cijelosti:
Konačno su krenule bitne promjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koje bi trebale donijeti bitne promjene za civilna strelišta i druga mjesta za vježbe gađanja. To su one bitne promjene koje nisu mogle biti propisane pravilnikom koji čekamo već previše godina. Neki se sjećaju da sam već o ovoj temi pisao i govorio da bez ovoga nema pravilnika. Sada je valjda to jasno.

Javno savjetovanje je otvoreno do 07.02.2020.

Ovo su te promjene, nakon kojih se nadajmo brzoj proceduri izmjene zakona i konačno donošenje pravilnika:

Iza članka 78. dodaju se članci 78.a, 78.b, 78.c, 78.d, 78.e i 78.f koji glase:

„Članak 78.a

(1) Privremeno civilno strelište može se osnovati u objektima koji su izgrađeni za druge namjene, sukladno propisima kojima se uređuje gradnja objekata, ili na otvorenim prostorima čija namjena nije civilno strelište, na temelju valjanog odobrenja.
(2) Odobrenje za privremeno civilno strelište izdaje Ministarstvo.
(3) Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdaje se pravnoj osobi, obrtu ili udruzi na određeni rok, za potrebe održavanja natjecanja u gađanju.

Članak 78.b

Zahtjev za odobrenje privremenog civilnog strelišta mora sadržavati:
•    podatke o podnositelju zahtjeva
•    razloge (obrazloženje) podnošenja zahtjeva
•    podatke o odgovornoj osobi za mjesto gađanja, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta
•    dokaz o pravu korištenja objekta ili prostora za koje se traži odobrenje za civilno strelište
•    dokaz o ispunjavanju sigurnosnih uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 78. stavka 12. ovog Zakona
•    dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 78.c

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 78.b ovog Zakona ako nisu ispunjeni uvjeti propisani tim člankom.
(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 78.a ovog Zakona ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev stranke na koju odobrenje glasi.
(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 78.d

(1) Vježbe gađanja, osim na civilnim strelištima, mogu se izvoditi i na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje na temelju uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 78. stavka 12. ovog Zakona.
(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na rok do najduže jedne godine.

Članak 78.e.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 78.d ovog Zakona može podnijeti udruga čija je djelatnost vezana za uporabu oružja.
(2) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka udruga je dužna dostaviti:

•    podatke o podnositelju zahtjeva (zastupnik udruge)
•    razlozi (obrazloženje) podnošenja zahtjeva
•    dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora za vježbe gađanja
•    podaci o odgovornoj osobi za mjesto gađanja, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta
•    dokaz o uplati upravne pristojbe.

(3) Osoba iz stavka 2. podstavka 4. ovog članka mora imati dokaz da je stručno osposobljena i zdravstveno sposobna za rukovanje vatrenim oružjem.

Članak 78.f.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 78.e ovog Zakona, ako nisu ispunjeni uvjeti propisani tim člankom i uvjeti propisani pravilnikom iz članka 78. stavka 12. ovog Zakona.
(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 78.d ovog Zakona, ako udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev udruge na koju odobrenje glasi.
(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.“.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.