Hrvatska vatrogasna zajednica zapošljava

Datum objave: 14.11.2019., 9:37
U HVZ-u raspisan je javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto "Viši stručni savjetnik - programer". U nastavku prenosimo tekst natječaja.

Na temelju odredbe čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br.: 24/17, 47/18 i 2/19), odredbe čl. 5. Pravilnika o radu, KLASA: 007-02/13-01/02, UR.BROJ: 363-02-13-4-3 od 12.7.2013., KLASA: 007-02/14-01/02, URBROJ: 363-02/01-14-8-9 od dana 24.10.2014., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA: 007-02/19-01/02, URBROJ: 363-02-19-9 od dana 10.7.2019., Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje ponovni
 
JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Viši stručni savjetnik – programer

- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseci

Uvjeti:

Stručna sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij tehničkih ili prirodnih znanosti (VSS).

Radno iskustvo u struci – poželjno radno iskustvo u trajanju od 1 god.

Posebna znanja – programiranje i održavanje računalnih sustava, poznavanje engleskog jezika, poželjni vozački ispit "B" kategorije, poželjno vatrogasno znanje.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

•    životopis
•    presliku diplome
•    presliku domovnice
•    dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
•    presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme testiranja bit će objavljeni na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice www.hvz.hr.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom:

- „Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz javnog natječaja neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatske vatrogasne zajednice, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu Moj posao.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog natječaja bit će objavljene na internetskoj stranici www.hvz.hr.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj X. 2019.