Hrvatska vatrogasna zajednica - javni natječaj

Datum objave: 6.9.2019., 9:22
Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je na svojim stranicama javni natječaj za sljedeća radna mjesta:
 • Viši stručni savjetnik - informatičar
 • Viši stručni savjetnik - programer
 • Viši stručni savjetnik - sistemska podrška

Na temelju odredbe čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17, 47/18 i 2/19), odredbe čl. 5. Pravilnika o radu, klasa: 007-02/13-01/02, urbroj: 363-02-13-4-3 od 12. 7. 2013., klasa: 007-02/14-01/02, urbroj: 363-02/01-14-8-9 od 24. 10. 2014., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice, klasa: 007-02/19-01/02, urbroj: 363-02-19-9 od 10. 7. 2019., Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme


 • viši stručni savjetnik – informatičar – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:

Stručna sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij (VSS).

Radno iskustvo u struci – poželjno radno iskustvo od 1 god.

Posebna znanja – održavanje računalnih sustava, vozački ispit B-kategorije, poznavanje engleskog jezika, poželjno vatrogasno znanje.


 • viši stručni savjetnik – programer – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:

Stručna sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij tehničkih ili prirodnih znanosti (VSS).

Radno iskustvo u struci – poželjno radno iskustvo u trajanju od 1 god.

Posebna znanja – programiranje i održavanje računalnih sustava, poznavanje engleskog jezika, poželjni vozački ispit B-kategorije, poželjno vatrogasno znanje.

 • viši stručni savjetnik – sistemska podrška – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:

Stručna sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij iz polja tehničkih ili prirodnih znanosti (VSS).

Radno iskustvo u struci – poželjno radno iskustvo u trajanju od 1 god.

Posebna znanja – održavanje računalnih sustava, vozački ispit B-kategorije, poznavanje engleskog jezika, poželjno vatrogasno znanje

 

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. preslik diplome
 3. preslik domovnice
 4. dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 5. preslik uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati obaju spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme testiranja bit će objavljeni na web-stranici Hrvatske vatrogasne zajednice.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom:
 • »Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik programer«;
 • »Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik sistemska podrška«;
 • »Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik informatičar«.
Rok za podnošenje prijavâ je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz javnog natječaja neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim no­vinama, na web-stranici i oglasnoj ploči Hrvatske vatrogasne zajednice, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu Moj posao.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog natječaja bit će objavljene na internetskoj stranici.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.