« Povratak na sadržaj Broj 10 | Godina 2016

Obrazovanje u privatnoj zaštiti

Edukacijom do specijaliziranih i bolje plaćenih usluga

Jedan od najzahtjevnijih poslova u privatnoj zaštiti zasigurno je i rad u casinima i automat klubovima, te je iz tog razloga potreba za specijalističkom obukom zaštitara koji rade na tim poslovima postala iznimno važna i neophodna
[ Boris Lončarić ]

Privatna zaštita je područje djelatnosti koje obuhvaća poslove tjelesne, tehničke i drugih vrsta zaštite ljudi, imovine i poslovanja, a koje provode tvrtke za tjelesnu i tehničku zaštitu, kao i sve institucije kojima je cilj zaštititi svoje zaposlene, imovinu i poslovanje.
Sukladno Zakonu djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove kojima je za cilj zaštita osoba i imovine, a to se posebno očituje kroz: osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora, neposredna tjelesna zaštita osoba (tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša te osiguranje i pratnja gotovog novca i vrijednosti. 
Kako bi se mogla pružiti kvalitetna usluga privatne zaštite potrebno je imati kvalitetan kadar, a što se postiže raznim edukacijama i provođenjem subspecijalizacija za obavljanje specifičnih vrsta poslova. Izobrazba se odvija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti, NN 68/03, te temeljem odredbi Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, NN 103/04. Provedbu izobrazbe zaštitara i čuvara može provoditi ovlaštena ustanova. 
Tečajevi i srednjoškolsko obrazovanje
Izobrazba se može organizirati u vidu tečaja na koji može pristupiti osoba koja zadovoljava zakonski propisane uvjete. Osim tih tečajeva, zaštitari se mogu školovati i putem programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Zaštitari osoba i imovine školuju se tri godine čime stječu srednju stručnu spremu i navedeno zanimanje. Prema Zakonu o zaštiti osoba i imovine, svaki zaštitar mora imati odobrenje Policijske uprave za obavljanje zaštitarske djelatnosti. 
Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja:
- ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj; 
- je navršila 18 godina života; 
- ima minimalno srednju stručnu spremu (3 razreda); 
- ima posebnu zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi; 
- ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju; 
- nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne - nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište; 
- nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u - kojoj ima prebivalište; 
- koja udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
- ima položen stručni ispit za zaštitara; 
- poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju.
Osim osoba koje su prošle obrazovanje kroz tečaj ili kroz srednju školu za zaštitara, zaštitari mogu biti i osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika, odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi i kao takvi ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara. Oni također, kao i osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac, te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.
Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina:
1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
4. Osnove komuniciranja
5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage - samoobrane
Program izobrazbe za čuvare traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u četiri programske cjeline, a to su: normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara, uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite, osnove kriminalistike i pravila postupanja te osnove komuniciranja. 
Temeljem Pravilnika o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na sportskim natjecanjima (Narodne novine, br. 117/03) osposobljavaju se osobe za redare na sportskim natjecanjima kroz program koji traje 15 nastavnih sati.
Razvojem tržišta, javlja se potreba i za unaprjeđivanjem usluge, te poboljšanjem kvalitete i raznolikosti specifičnih poslova unutar domene privatne zaštite.
S ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova, te kako bi se klijentima pružila potpuna usluga, tvrtka Klemm sigurnost d.o.o. prepoznala je važnost dodatnih osposobljavanja zaštita u specifičnim poslovima privatne zaštite, kao što su: 
- Rad u trgovačkim centrima; 
- Rad u prodajnim prostorima (trgovinama, drogerijama i dr.); 
- Rad u državnim institucijama i poslovnim zgradama;
- Prijenos/prijevoz i pratnja gotovog novca i vrijednosti; 
- Zaštitar dispečer dojavnom centru; 
- Zaštitar bodyguard (neposredna tjelesna zaštita osoba);
- Zaštitar u svojstvu očuvanja javnog reda i mira na raznim okupljanjima; 
- Rad u casinu i automat klubovima;
- Rad u noćnim klubovima;
- Rad na sustavu tehničke zaštite - nadzornim kamerama;
- Rad u ustanovama kulture;
- Rad u hotelima, kampovima i drugim turističkim objektima. 
Za svaku vrstu poslova izrađuje se poseban program edukacije, te se osiguravaju potrebni edukacijski materijali i sredstva za izvođenje edukacije. Edukacijske programe vode stručni i educirani predavači s višegodišnjim iskustvom u području zaštite i sigurnosti.

Rad u casinu i automat klubovima
Jedan od najzahtjevnijih poslova u privatnoj zaštiti zasigurno je i rad u casinima i automat klubovima, te je iz tog razloga potreba za specijalističkom obukom zaštitara koji rade na tim poslovima postala iznimno važna i neophodna. Kako je naša zemlja usmjerena turizmu i povećanju raznolikosti turističke ponude, tako se i mnogim stranim gostima koji dolaze na odmor u ponudi sadržaja nalaze i posjeti casinu i automat klubovima. Zaštitari koji rade na tim poslovima moraju poznavati barem jedan strani jezik, te biti vješti u komunikaciji. Uz poznavanje stranog jezika zaštitari moraju dobro poznavati i znakove neverbalne komunikacije kako bi svaku moguću konfliktnu situaciju mogli riješiti na miran način bez primjene svojih zakonskih ovlasti. 
Uz nabrojana znanja i vještine zaštitar mora biti u dobroj fizičkoj kondiciji, te poznavati elemente samoobrane.
Razvojem tržišta, javlja se potreba i za unaprjeđivanjem usluge, te poboljšanjem kvalitete i raznolikosti specifičnih poslova unutar domene privatne zaštite
S obzirom da zaštitari često pri obavljanju poslova privatne zaštite u casinima i automat klubovima koriste propisane vrste kratkog vatrenog oružja (sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN br. 68/03, 31/10 139/10), Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN br. 45/05, 21/07, 32/09, 68/09), te Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN br. 56/15), potrebno je izvršiti i dodatne edukacije vezane za rukovanje vatrenim oružjem, kao i provoditi češće vježbovno gađanje od onog propisanog Zakonom.  
Jedna od važnijih tema dodatne edukacije za rad zaštitara u casinima i automat klubovima je i primjena Kućnog reda klijenta, koji s obzirom na interna pravila svakog klijenta varira, te je od iznimne važnosti prije početka rada izraditi ne samo sigurnosnu prosudbu štićenog prostora, već i izraditi precizne upute za radne zadaće zaštitara i postupanje u određenim situacijama, a sve u suradnji s menadžmentom klijenta. S ciljem povećanja sigurnosti objekta, uz poslove tjelesne zaštite klijentu se često nudi usluga zaštitara koji ujedno nadzire sigurnosno stanje objekta i putem sustava videonadzora. 
Specijalistička obuka za ovu vrstu usluge obuhvaća niz tehničkih znanja rukovanja sustavom tehničke zaštite (pregledavanje snimljenog materijala, pohranjivanje zapisa sa sustava i slično), kao i empirijsko znanje prepoznavanja sumnjivih osoba ili sumnjivih ponašanja, te diskretno upozoravanje zaštitara u štićenom prostoru kako bi reakcija bila pravovremena i što učinkovitija. U dosadašnjem poslovanju tvrtka Klemm sigurnost stekla je višegodišnje iskustvo u pružanju usluga velikom broju klijenata u čijem vlasništvu su casina, automat klubovi i drugi objekti vezani za igre na sreću.
Naše iskustvo i veliki broj stručnjaka u navedenom području omogućuju nam pružanje širokog spektra specijaliziranih usluga, prilagođenih specifičnim potrebama i zahtjevima svakog klijenta. Naš tim kvalificiranih stručnjaka izvršava sveobuhvatnu procjenu rizika i kroz detaljnu analizu, razvija strategiju edukacije zaštitara kao odgovor na problematiku specifičnosti posla. Provođenje raznih specijalističkih obuka konstanta je za veliki broj naših zaštitara. 
 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.